beroepsverbanden

verdrietige_man

Lidmaatschappen en beroepsverenigingen
  • Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (www.lvvp.info)
  • Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (www.vcgp.nl)
  • Nederlandse Instelling voor Psychologen (www.psynip.nl)
  • Nederlandse Vereniging voor pedagogen en Onderwijskundigen (www.nvo.nl )

Kwaliteitswaarborg

Regiebehandelaar voldoet aan de kwaliteitseisen voorvloeiend uit beroepsregistratie en specialisme, dat behelst: intervisie, visitatie, jaarlijks bij- en nascholing. Zij neemt deel binnen GPP netwerk (  Gelders psychotherapeuten psychiaters net werk )  en voldoet aan  registratie eisen van specifieke behandelvaardigheden zoals EMDR lidmaatschap . Zij houdt zich aan de beroepscode. Het professioneel netwerk wordt ingezet voor op- en afschaling , diagnose, consultatie, medicatie (behalve indien de cliënt hier geen toestemming voor geeft) en verder voor kwaliteitsbewaking.

Binnen de kwaliteitseisen past de behandelaar Rom ( Routine Outcome Measurement) toe, dat houdt in dat met behulp van vragenlijsten wordt bijgehouden of de klachten afnemen e.d. voor meer informatie hierover is het raadzaam de informatiebrochure te lezen, zie: clienteninformatiefolder-rom_april2015

Beroepscode, tuchtrecht en klachtenregeling

Alles wat in de therapie wordt besproken is strikt vertrouwelijk. Informatie geven we pas door na uw schriftelijke toestemming en als het in uw belang is.

De geheimhoudingsplicht is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten.
Kwaliteitsdocument

Elke vrijgevestigde ggz-professional is wettelijk verplicht om een klachtenregeling te hebben. Met het lidmaatschap van de LVVP voldoet regiebehandelaar aan die wettelijke plicht; zij valt onder het klachtenreglement van de LVVP.

Klachten van uw cliënt over de bejegening of over de behandeling kunt het beste in eerste instantie met de behandelaar bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek kunnen worden opgelost. Zie : LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

Zie voor verdere informatie over klachtenregeling  www.lvvp.nl of www.psychotherapie.nl en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) rg37/42.

Regeling bij vakantie en calamiteiten

Mijn cliënten  kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij . De klachtenregeling is hier te vinden: klachtenregeling . 

Cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij een van de collega’s; welke collega waarneemt wordt per periode kenbaar gemaakt.

Mw. drs. P.F. van der Doef -van Duren: psychotherapeut, specialisme klinisch psychologen BIG 99048294716, BIG 79048294725. Tel.06  36155871, e-mail: prijnavanduuren@ru.nl

Mw. H.M.J. Haerkens: psychotherapeut BIG 39063436025 06 13 666 881 of per e- mail:
psymill@gmail.com

Buiten kantoortijd: cliënten  kunnen gedurende avond, nacht, weekend terecht bij GGZ crisesdienst, Huisartsenpost (HAP) of Spoedeisende eerste Hulp (SEH). Er zijn binnen de praktijk geen extra voorzieningen voor crises; cliënt  dient in dat geval contact op te nemen met HAP of SEH of GGZ crisisdienst.

LVVP