werkwijze

Werkwijze psychotherapie

Intakeprocedure

De werkwijze voor psychotherapie is als volgt: het kennismakingsgesprek met u vindt zo mogelijk binnen twee weken na de aanmelding plaats. We bespreken uw klachten en problemen, de ernst en de duur ervan. Het gaat over uw situatie nu en uw levensloop: hoe kijkt u daar tegenaan? Wat vindt u daarin van belang, wat zou er volgens u moeten veranderen?
Ook huisregels rond afspraken e.d. komen aan bod.

De fase van de intake bestaat doorgaans uit 4 tot 5 gesprekken of 1 of meer dagdelen afhankelijk van de vraagstelling. Er wordt ook gebruik gemaakt van vragenlijsten. Daarmee kunnen achterliggende patronen van het door u omschreven probleem goed in kaart worden gebracht.

Na de intakegesprekken krijgt u een diagnose en een advies. Bij het advies wordt samen met u bekeken of de mogelijkheden van de praktijk aansluiten bij uw hulpvraag.

Behandelplan

Als het aanbod aansluit bij uw hulpvraag wordt voor u een behandelplan opgesteld, dat ingezet wordt na uw instemming.
In het behandelplan worden uw klachten en problemen omschreven met een beknopte uitleg hoe die klachten ontstaan zijn. Ook wordt uitgelegd hoe die klachten  in stand gehouden worden. Tot slot  wordt het  doel van de behandeling genoemd. We maken een plan van aanpak om stapsgewijs tot het gewenste resultaat te komen.
U krijgt een globale indicatie van de behandelduur.

De behandeling

In de gesprekken die volgen zal vooral worden uitgegaan van de situatie in het heden: wat houdt u nu bezig c.q. wat wilt u nu veranderen. Ervaringen uit uw verleden die duidelijk doorwerken in uw dagelijks leven kunnen onderwerp van gesprek zijn.

In de therapie kan duidelijk worden op welke specifieke manier u naar uzelf en naar anderen gewend bent te kijken.

Of u ontdekt aspecten waar u nog niet eerder bij stil had gestaan. Soms wordt duidelijk hoe dit te maken heeft met de manier waarop u van jongs af aan gewend bent uzelf te zien.

Het is de bedoeling dat de therapie een verandering in gang zet. Soms krijgt u een oefening mee waar u ook thuis mee aan de slag kunt. Omdat je in de therapie zo intensief contact hebt met elkaar en er zoveel van afhangt, stemmen we regelmatig met elkaar af of we op de goede weg zitten.

Meer informatie over intake, behandelplan en afsluiten therapie kunt u lezen in: toelichting werkwijze.

werkwijze psychotherapie

Frequentie en duur van de gesprekken

De behandeling sluit aan bij uw hulpvraag. Het aantal contacten en de duur van de behandeling hangt  af van meerdere factoren. Deze zijn niet alleen  de aard en de ernst van uw problemen maar ook uw motivatie om daaraan te werken. Daarnaast is  de relatie met de behandelaar en de gehanteerde behandelmethode van invloed.

Om u een globale inschatting te geven: de meeste cliënten hebben wekelijks een psychotherapiezitting gedurende een periode van twee maanden tot ongeveer een jaar. De psychotherapiezitting duurt 45 minuten bij individuele psychotherapie en 75 minuten bij systeemtherapie.

Gedurende de laatste periode van de psychotherapie zijn de zittingen vaak iets minder frequent. Bij bepaalde combinaties van problematiek en behandelmethodes kan een langere behandeling gewenst zijn.