privacy verklaring

Psychotherapiepraktijk Elise Willems

Psychotherapiepraktijk Elise Willems heeft de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe bij Psychotherapiepraktijk Elise Willemsmet persoonsgegevens wordt omgegaan.

 1. Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychotherapiepraktijk Elise Willemspersoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. opleidelingen (waaronder supervisanten);
 3. bezoekers van de website psychotherapiewillems.nl;
 4. alle overige personen die met Psychotherapiepraktijk Elise Willemscontact opnemen of van wie Psychotherapiepraktijk Elise Willemspersoonsgegevens verwerkt.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Psychotherapiepraktijk Elise Willemsverwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (bijv. tijdens een gesprek of therapiesessie), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of medische gegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.
 1. Doeleinden verwerking

Psychotherapiepraktijk Elise Willemsverwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het identificeren van een cliënt;
 2. het behandelen van een cliënt;
 3. het begeleiden van een opleideling;
 4. het declareren voor verrichte werkzaamheden;
 5. het onderhouden van contact.
 1. Rechtsgrond

Psychotherapiepraktijk Elise Willemsverwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. uitvoering van een geneeskundige behandelingsovereenkomst of overeenkomst voor begeleiding;
 2. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 3. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 4. een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor het onderhouden van contact.
 1. Verwerkers

Psychotherapiepraktijk Elise Willemskan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychotherapiepraktijk Elise Willemspersoonsgegevens verwerken. Psychotherapiepraktijk Elise Willemssluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die aan de voorschriften van de AVG voldoet.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Psychotherapiepraktijk Elise Willemsdeelt uitsluitend persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van een behandeling is aangewezen of als dat nodig is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. De praktijkdeelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 1. Doorgifte buiten de EER

Psychotherapiepraktijk Elise Willems geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt de praktijk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als dat in overeenstemming met de voorschriften van de AVG gebeurt.

 1. Bewaren van gegevens

Psychotherapiepraktijk Elise Willemsbewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is en hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste gedurende de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. gegevens m.b.t. begeleiding van opleidelingen: 5 jaar na het einde van de overeenkomst;
 3. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 4. gegevens van zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht.
 1. Wijzigingen privacyverklaring

Psychotherapiepraktijk Elise Willemskan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van de praktijkgepubliceerd. Het is verstandig de website regelmatig te raadplegen, zodat u met de meest actuele versie van de privacyverklaring bekend bent.

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met de praktijk door een e-mailbericht te sturen naar info [@] psychotherapiewillems.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapiepraktijk Elise Willemspersoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar voornoemd e-mailadres.Altijd zal worden getracht een klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).